Choď na obsah Choď na menu
 


História mesta

 no1867a.jpg

 Historická veduta Orava - Námestovo /Miroslav Hajdučík 2013/.

     Aj napriek tomu, že prvá písomná zmienka o založení Námestova je z roku 1557, miesto bolo osídlené už nejaké to storočie pred touto udalosťou. Pohrabal som sa v maďarských mapách Uhorska a zistil som, že v rokoch 1342-1382 je miesto dnešného Námestova  označené ako „falu,vagy egyéb lakott hely - dedina, alebo iné obývané miesto“, čiže prepisujeme históriu vážení!

hungary-1370-domb---kopia.jpg

Súvislejšie osídľovanie severnej časti Oravy sa uskutočňovalo od polovice 16. storočia, keď nastala zmena vo vlastnícko-právnych pomeroch tohto regiónu. Dovtedy bola Orava i s hradom kráľovským majetkom v užívaní vyšších kráľovských úradníkov. V roku 1556 prevzal Oravu do zálohy od panovníka Fraňo Thurzo, správca kráľovskej komory a bývalý nitriansky biskup. Vtedy prešla na Thurzovskú rodinu aj županská hodnosť. Noví majitelia hradu začali pomerne husto kolonizovať Oravu a zakladať dediny, medzi nimi i Námestovo. V roku l557 vydal oravský župan František Thurzo šoltýsku listinu Ondrejovi Randovi a 11 sedliakom osady Námestovo, zriadenej na valašskom práve.

zaklad.list.1558.jpg

Zakladacia listina mesta Námestova z roku 1558.

listina.jpg

Trhová listina mesta Námestova z roku 1776.

Námestovo  vzniká ako valasko-sedliacka osada a listinne je doložená je v roku 1558 ako Námestowje, v roku 1593 ako Námestovo, v roku 1625 ako Námestov; maďarsky Námesztó. Bola poddaná Oravskému panstvu, spravovali ju dediční richtári. V roku 1624 mala obec asi 200 obyvateľov, v roku 1715 mala asi 560 obyvateľov. Farár Š. Bocko v roku 1672 pripravoval povstanie Gašpara Piku. V 18. storočí tu zvíťazila protireformácia. Od 18. storočia sa sem húfne sťahovali Židia, v roku 1825 ich tu už bolo najviac na Orave (176). Výhodná poloha na známej obchodnej soľnej ceste do poľských trhových stredísk bola jedným z rozhodujúcich faktorov hospodárskeho rozvoja, ktorý vyústil v 18.stor. do premeny poddanskej dediny, na základe čoho panovníčka Mária Terézia 14. júna 1776 udelila Námestovu trhové privilégiá, avšak jeho poddanský pomer k hradnému panstvu tým nezanikol. V roku 1777 Námestovo stalo sídlom okresu,  v roku 1778 malo 791 obyvateľov, v roku 1828 malo 169 domov a 1668 obyvateľov. Pôvodne roľnícka osada sa od 18. storočia stala povestnou plátenníctvom. Vznikali tu farbiarne a mangľovne. Murínovci vybudovali plátennícky veľkoobchod a v 19. stor. bolo mesto strediskom výroby a obchodu s plátnom. V roku 1884 tu vznikol Hornooravský plátennícky spolok. Začiatkom 20. storočia sa stal hornooravským centrom národného života. Začiatkom 1. svetovej vojny nastal úpadok plátenníctva. Mestečko sa stalo známe svojimi trhmi, jarmokmi a remeslami (kožušníctvo, remenárstvo, garbiarstvo, pltníctvo). Požiar v roku 1943 spôsobil značné hospodárske škody. Počas oslobodzovacích bojov na Veľkonočný pondelok 2. apríla 1945bolo mesto silne poškodené (60 % domov zničených). a v bojoch zahynulo 64 obyvateľov. Do roku 1947 tu boli 2 píly, 2 mlyny, teheľňa, peňažné ústavy. Neskoršou výstavbou Oravskej priehrady úplne zmenilo svoju tvár.

Pozývam Vás na zaujímavú cestu premien nášho mesta počas tohto obdobia.

Viac o historických udalostiach mesta v príspevkoch pod článkom a  na webe

 

 

Príspevky

NÁMESTOVO V ROKOCH 1939 - 1945

12. 2. 2013

 sypka.jpgĽudia dvere založili brvnami, aby ich chránili pred úlomkami granátov. Mnohým toto opatrenie bolo len na skazu a zapríčinilo im smrť.

 

NÁMESTOVO V ROKOCH 1918 - 1939

12. 2. 2013

no-synagoga.jpgHistorické udalosti aj o vylúčení židovských žiakov zo školy 24. septembra 1940. Židovskí žiaci však mohli navštevovať židovskú školu v Trstenej, alebo mohli byť súkromne vyučovaní.

 

VÝVOJ NÁMESTOVA DO ROKU 1918

12. 2. 2013

form3.jpgPlátenníci chodievali ho predávať nielen po celej Uhorskej krajine, ale aj do cárskeho Ruska, Palestíny a Egypta. 

 

ZALOŽENIE NÁMESTOVA A JEHO OSUDY V OBDOBÍ FEUDALIZMU

12. 2. 2013

 b2011-029.jpgAj napriek tomu, že prvá písomná zmienka o založení Námestova je z roku 1557, miesto bolo osídlené už nejaké to storočie pred touto udalosťou. 

 

NAJSTARŠIE OSÍDLENIE NÁMESTOVA A BLÍZKEHO OKOLIA

12. 2. 2013

026283_56_242423.jpgPoznatky nielen o prítomnosti lovcov jeleňovitej zveriny z koncovej fázy starej doby kamennej.